Vol 10, No 1

March 2013

Table of Contents

Spontaneous pineal apoplexy in a pineal parenchymal tumor of intermediate differentiation PDF HTML
Ching-Chun Wang, Jennifer Turner, Timothy Steel 43-46
A novel t(3;12)(q21;p13) translocation in a patient with accelerated chronic myeloid leukemia after imatinib and nilotinib therapy PDF HTML
Ayda Bennour, Ikram Tabka, Yosra Ben Youssef, Zahra Kmeira, Abderrahim Khelif, Ali Saad, Halima Sennana 47-51
Adenoid cystic carcinoma in the maxillary gingiva: a case report and immunohistochemical study PDF HTML
Chi Zhao, Jin-Zhong Liu, Shu-Bin Wang, Shi-Chang Wang 52-54

Review

Reduced-intensity conditioning allogeneic stem cell transplantation in malignant lymphoma: current status PDF HTML
Le Zhang, Yi-Zhuo Zhang 1-9
Research development of the relationship between thymidine phosphorylase expression and colorectal carcinoma PDF HTML
Dian-Jun Ye, Ji-Min Zhang 10-15

Original Article

Combined transfection of Bcl-2 siRNA and miR-15a oligonucleotides enhanced methotrexate-induced apoptosis in Raji cells PDF HTML
Li Ding, Xiao-mao Hu, Hong Wu, Ge-Xiu Liu, Yang-Jun Gao, Dong-Mei He, Yuan Zhang 16-21
MicroRNA and histopathological characterization of pure mucinous breast carcinoma PDF HTML
Feng Zhou, Shuai Li, Hui-Min Meng, Li-Qiang Qi, Lin Gu 22-27
Application of video-assisted thoracic surgery in the standard operation for thoracic tumors PDF HTML
Ju-Wei Mu, Gui-Yu Chen, Ke-Lin Sun, Da-Wei Wang, Bai-Hua Zhang, Ning Li, Fang Li, You-Sheng Mao, Qi Xue, Shu-Geng Gao, Jun Zhao, Da-Li Wang, Zhi-Shan Li, Wen-Dong Lei, Yu-Shun Gao, Jin-Feng Huang, Kang Shao, Kai Su, Liang Zhao, Fei-Yue Feng, Yong-Gang Wang, Jian Li, Jie He 28-35

Practice Guideline

Guidelines for the diagnosis and treatment of follicular lymphoma in China PDF HTML
Hematology Branch of Chinese Medical Association, China 36-42


OUR FRIENDS