Vol 6, No 2

April 2009

Table of Contents

Endoscopic Management in Fibrous Dysplasia of Ethmoid Sinus: One Case Report and Literatures Review PDF
Zhaowei GU, Zhiwei CAO, Yunxiu WANG 152-154
Solid-Pseudopapillary Tumor of the Pancreas: One Case Report and Literatures Review PDF
Shifu HU, Naiqiang CUI, Erpeng ZHAO 155-156

Original Article

A Valuable System with High Speci fi city for Evaluating both Metastasis and Prognosis of Oral Squamous Cell Carcinoma PDF
Jianming ZHANG, Ping GAO, Jie SUN, Nan MA, Sakan Maeda 79-84
Prognostic Factors of Ampulla of Vater Carcinoma after Radical Surgery PDF
Dongbing ZHAO, Yongkai WU, Yi SHAN, Chengfeng WANG, Ping ZHAO 85-89
Expression of Mitochondrial Transcripts in Gastric MGC803 Cell Line Subjected by Hypoxia PDF
Chengbo HAN, Jietao MA, Huawei ZHOU 90-94
The Microscopic Surgical Treatment for Tumor of Posterior Cranial Fossa in Children PDF
Duo CHEN, Xiangtai WEI, Qiang YIN, Junhong GUAN, Weiran PAN, Chenglin WANG, Yunhui LIU 95-99
The Relationship of EGFR and VEGF mRNA Expression in Ovarian Carcinoma PDF
Aiping CHEN, Ruirui YANG, Hongling ZHANG, Hui SONG 100-103
Synergistic Action of Clonorchiasis, HBV Infection and Alcohol Consumption on Primary Hepatocellular Carcinoma PDF
Shengkui TAN, Xiaoqiang QIU, Hongping YU, Xiaoyu ZENG, Zengming XIAO, Lequn LI, Qiuan ZHONG 104-112
The Influence of IFN-α on Blood Plasmacytoid Dendritic Cell in Chronic Myeloid Leukaemia PDF
Chongyang WU, Liansheng ZHANG, Ye CHAI, Feixue SONG, Pengyun ZENG, Lijuan LI, Lingling YUE, Bin XIONG 113-116
Clinical Study of Combining Chemotherapy of Oxaliplatin or 5-Fluorouracil/Leucovorin with Hydroxycamptothecine for Advanced Colorectal Cancer PDF
Yuanjue SUN, Hui ZHAO, Yaowu GUO, Feng LIN, Lina TANG, Yang YAO 117-123
Sentinel Lymph Node Identifi cation in Endometrial Cancer PDF
Bin LI, Lingying WU, Xiaoguang LI, Haizhen LU, Ping BAI, Shumin LI, Wenhua ZHANG, Jüzhen GAO 124-128
Clinical Analysis of 45 Patients with Thymic Carcinoma PDF
Ruitai FAN, Jingmin WANG, Hongzhi ZHANG, Yanna GUO, Hao GU 129-132
Analysis of Prognosis and Prognostic Factors of Cervical Adenocarcinoma and Adenosqumous Carcinoma of the Cervix PDF
Guangwen YUAN, Lingying WU, Xiaoguang LI, Manni HUANG 133-137
Retrospective Studies on Clinical Features of Melanosis of the Colon and Its Correlation with the Polypus and Carcinoma of Large Intestine
Qiong NAN, Lei ZHANG, Jian SHEN, Xiaoyan LI, Yumei YANG, Haiyan JIANG 138-141
Study on Apoptosis-Inducing Effect of XIAP Antisense Oligonucleotides on Glioblastoma Cells in Vitro PDF
Zhongwei ZHAO, Zhengchun SUN, Yunhan ZHANG, Ming ZHANG, Xudong MA 142-146
Analysis of 6 Cases of Stromal Sarcoma of the Breast PDF
Yizi CONG, Juntian LIU, Zhilong JIA 147-151


OUR FRIENDS