Vol 1, No 3

June 2004

Table of Contents

Review

The Investigation of EWS-FLI-1 Fusion Gene in the Ewing Family of Tumors PDF
Gang FENG, Zhongquan ZHAO, Donglin WANG 225-228

Original Article

Loss of Heterozygosity Analysis on the Long Arm of Chromosome 7 in Gastric Carcinoma PDF
Jintian LI, Shijuan MAI, Bingjian FENG, Qisheng FENG, Lixi HUANG, Xingjuan YU, Zhizhong PAN, Youqing ZHAN, Jianchuan XIA 153-157
Diagnosis and Treatment of Gastric Stromal Tumors: Report of 70 Cases PDF
Bin WU, Huizhong QIU, Jinghong GUAN, Guole LIN, Yupei ZHAO 158-161
Methylenetetrahydrofolate Reductase Genotypes, Dietary Habits and Susceptibility to Stomach Cancer PDF
Changming GAO, Takezaki Toshiro, Jianzhong WU, Jianhua DING, Yanting LIU, Suping LI, Ping SU, Xu HU, Tianliang XU, Hamajima Nobuyuki, Tajima Kazuo 162-166
perimental Study of Prophylactic and Therapeutic Effects of Venm on Metastasis and Recurrence of Liver Cancer PDF
Jingjing SUN, Zhiyong WU, Xinda ZHOU, Yinkun LIU 167-173
Treatment of Hodgkin's Disease with Chemotherapy Based- Regimens: Long-term Follow-up Results with 295 Patients PDF
Huiqiang HUANG, Qingqing CAI, Xubing LIN, Yuhong LI, Guangchuan XU, Li ZHANG, Youjian HE, Xiaofei SUN, Zongmei ZHOU, Donggang LIU, Ruihua XU, Tongyu LIN, Xiaoyu TENG, Maozhen LIU, Yisun SU, Wenqi JIANG, Zhongzhen GUANG 174-179
Clinical Analysis of 57 Patients with Ovarian Dysgerminoma PDF
Yanfang LI, Menda LI, Qiuliang WU, Fuyuan LIU, Jundong LI, Jinglin ZOU, Yongwen HUANG 180-184
The Detection and Analysis of Estrogen and Progesterone Receptors in Breast Cancer (Report of 1,393 P ents) PDF
Cuizhi GENG, Xiangde WU, Xiaoling WANG, Guilan WANG, Huichai YANG, Mei LIN 185-189
Significance of Cell-Free Epstein-Barr Virus DNA in Monitoring Prognosis of Nasopharyngeal Carcinoma PDF
Sumei CAO, Huaqing MIN, Jinsong GAO, Minghuang HONG, Xibin XIAO, Changqing ZHANG, Xiaodong LIU, Ailan ZHANG, Xiang GUO 190-195
Exploration of Multigene, Multistep and Multpathway Models of Nasopharyngeal and Colorectal Carcinogenesis PDF
Zhihua YIN, Zhongxi HUANG, Tengfei LIU, Caiping REN, Feng LI, Hong LI, Kaitai YAO 196-201
Prognosis-Related Analysis of Renal Pelvic Cancer PDF
Jun LI, Chuize KONG, Donghui LIU, Yuyan ZHU 202-206
Descriptive Epidemiology of Female Breast Cancer in Tianjin, China PDF
Kexin CHEN, Min HE, Shufen DONG, Jifang WANG 207-210
Value of Dynamic Enhanced MR Imaging for the Differential Diagnosis between Ovarian Fibroma and Subserosal Leiomyoma PDF
Jun SHAN, Xiaomei WANG, Jianmin XU, Hongli XU, Xiaofeng FENG, Jingshan GONG, Rennan LING, Zibin RAO 211-214
Clinical Analysis of 43 Patients with Light Chain Multiple Myeloma PDF
Xiuli CONG, Xiujuan SUN, Linsheng QIAN, Zhongchao HAN 215-220
Prognostic Significance of Axillary Lymph Node Micrometastases and Microvessel Count in Breast Cancer PDF
Rui HUI, Fengyun ZHAO 221-224


OUR FRIENDS