Vol 2, No 1

February 2005

Table of Contents

Original Article

Hepatic Angiosarcoma: a Review of Twelve Cases PDF
Qiang LI, Xishan HAO 457-461
Analysis of Gene Expression in the K562-n High Tumorigenitic Human . Leukemia Cell Une PDF
Shuqing LV, Xiaoping XU, Fang XIA, Jianmin WANG 462-468
Clinical Characteristics and Treatment of Malignant Granuloma PDF
Chongjin FENG, Junbing GUO, Yong CHEN 469-472
In Vitro Anti-irradiation Effects of a Polypeptide from Chlamys Farreri PDF
Jun LIANG, Yin GUAN, Haiping ZHANG, Yantao HAN, Yuejun WANG, Chunbo WANG 473-479
Cluster Analysis and Significance of Novel Genes Related to Molecular Classification of Glioma
Juxiang CHEN, Yicheng LU, Guohan HU, Kehua SUN, Chun LUO, Meiqing LOU, Kang YING, Yao LI 480-487
The pathological features of dissemination fo lymphoma in the heart in 42 autopsy cases PDF
Siqing FENG, Wenchen HUANG, Limei LIU, Yanqin LIU, Fan ZHOU, Xuemei ZHANG 488-491
Diagnosis and Surgical Treatment of Parathyroid Adenoma (24 Case Report) PDF
Wei ZHANG, Junchu ZHANG, Daqiao ZHU, Zhiqian HU, Qiang WANG 492-495
Integrinβ31 asODN-inhibitionofCell Attachmentand Invasion of the Human Gastric Cancer CelI Line SGC7901 PDF
Wu DONG, Yuehong CUI, Huimian XU 496-499
Study of calcitonin and calcitonin gene-related peptide in patients with medullary thyroid carcinoma PDF
Ming GAO, Yang YU, Shuling LI, Benyi XU, Baocun SUN, Jingzu LIU 500-504
Body Mass Index IBMI),Waist to HipRatio(WHR)and Risk of Biliary Tract Cancers :A Population-based case-control study in shanghai,china PDF
Xuehong ZHANG, Yutang GAO, Asif Rashid, Jie DENG, Enju LIU, Kai WU, Lu SUN, Jiarong CHENG, Gloria Gridley, Ann W Hsing 505-510
Incidence and Prognostic Significance of Proteinuria in Patients With Gastric Carcinoma PDF
Jianshe LIU, Xuebin WANG 511-515
Evaluation of intraoperative radiotherapy for gastric carcinoma PDF
Huanlong QIN, Chaohong LIN, Xiulong ZHANG 516-520
Correlative study on MRI morphologic features, pathology, and molecular biology of breast cancer PDF
Rong CHEN, Shuigen GONG, Weiguo ZHANG, Jinhua CHEN, Shuangwu HE, Baohua LIU, Zengpeng LI 521-528
Study of Benign and Malignant Intraductal Lesions of the Breast by Fiberoptic Ductoscopy PDF
Juan XU, Qi WANG, Anqin ZHANG, Wenping LI, Juntao SHI, Zhongyang CHEN 529-532


OUR FRIENDS