Vol 2, No 3

June 2005

Table of Contents

Original Article

Suppression of Glioma-Cell Survival by Antisense and Dominant-Negative AKT2 RNA PDF
Peiyu Pu, Chunsheng Kang, Jie Li, Guangxiu Wang 609-614
Correlation between Dynamic Spiral-CT Enhancement Parameters and Tumor Angiogenesis in Renal Cell Carcinomas PDF
Jinhong Wang, Weixia Chen, Xiuhui Zhong, Pengqiu Min, Rongbo Liu, Hengxuan Yang 615-621
The Effect of Overexpression of hTERT on Etoposide (VP-16)-Induced Apoptosis in Raji Cells PDF
Dongmei He, Huan Zhang, Gexiu Liu, Wei Yu 622-626
TACE Combined with PSE in Treating Hepatocelluar Carcinoma with Hypersplenism PDF
Xiuying Guo, Zhi Guo, Haipeng Yu, Fang Liu, Junyi Zhang, Jizhong Xing 627-630
Inhibitory Effects of Quercetin on Angiogenesis of Experimental Mammary Carcinoma PDF
Lingquan Kong, Kainan Wu, Hui Lin 631-636
Establishment of Diagnostic Criteria Using EBNA1 IgA Antibody Levels in a High-Risk Area for Nasopharyngeal Carcinoma PDF
Weimin Cheng, Mingfang Ji, Yongsheng Zong, Yaoliang Gu, S Park Ng, Xiaoling Li, Jilan Yang, Yuanqing Guo 637-640
The Value of Multislice Spiral Computed Tomography in Demonstrating the Relationship between Bronchial and Peripheral Lung Cancer PDF
Jinwei Qiang, Kongrong Zhou, Yaping Jiang, Xuanguang Ye, Qun Wang, Songtao Xu, Lijie Tan 641-646
Two-Dimensional (Polyacrylamide) Gel Electrophoresis Analysis of Apoptosis Induced by Harringtonine in K562 Cells PDF
Rong Li, Xiaoli Liu, Qingfeng Du, Song Zhong, Shuyun Zhou 647-653
The Effect of Combining Fast Neutron and Photon Irradiation on the Human Osteosarcoma OS-732 Cell Line PDF
Linchun Feng, Lin Ma, Jingxiang Huang, Dong Yang, Yingxuan Wang, Mingxue Sun, Jinhua Tang, Weike Chang, Chengxiang Liu 654-657
Role of Time Parameters for CTA and CTAP in the Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma PDF
Lin Chen, Ming Zhao, Yi Ouyang, Li Li 658-661
Study of the Gene Expression Profile of Human Ovarian Carcinoma by a Gene Chip PDF
Shenhua Xu, Hanzhou Mou, Chihong Zhu, Lijuan Qian, Zhengyan Yang, Ye Ying, Xianglin Liu 662-670
The Synergistic Inhibitory Effect of STI571 in Combination with Arsenic Trioxide (As2O3) on Multidrug-Resistant Leukemic Cells PDF
Li Chen, Jianmin Wang, Xiaoping Xu, Lei Gao, Xinhong Fei, Jingwei Lou, Zhengxia Huang 671-674
Clinical Analysis of 21 Cases of Primary Breast Malignant Lymphoma PDF
Liming Wang, Haizeng Zhang, Yongfu Shao 675-678
Anti-Tumor Effect of CDA- II on a Human Glioma Cell PDF
Hongyan Wang, Xueyun Zhong, Frank C Liu, Yanfang Qin 679-684


OUR FRIENDS