Vol 2, No 5

October 2005

Table of Contents

Renal Collecting Duct Cancer: a Report of 2 Cases PDF
Shiying Zhou 834-836

Original Article

Operable Breast Cancer: a Clinical Analysis of 6,263 Cases PDF
Mingtian Yang, Tiehua Rong, Zhifan Huang, Changuang Zeng, Hao Long, Jianhua Fu, Peng Lin, Xin Wang, Siyu Wang, Xi Wang, Jun Tang 761-766
Screening a Novel Human Breast Cancer- Associated Antigen from a cDNA Expression Library of Breast Cancer PDF
Shuhua Yang, Lin Zhong, Ruifang Niu, Defa Wang, Yurong Shi, Xiyin Wei, Yi Yang 767-775
Effect of Photodynamic Therapy with BPD-MA on the Proliferation and Apoptosis of Human Bladder Cancer Cells PDF
Chuanshan Xu, Shiming Wu, Zhigang Wang, Lehua Yu, Qing Yang 776-780
Relationship between Full-Field Digital Mammographic Features and Clinicopathologic Characteristics in 176 Cases with Breast Cancer PDF
Zhe Sun, Hongwei Liang, Huimian Xu 781-786
Expression and Significance of Coxsackie and Adenovirus Receptor in Renal-Cell Carcinoma PDF
Linlin Zhang, Dalin He, Xiang Li, Lei Li, Yong Luo, Linhua Yu, Hsieh JT 787-790
The Effect of Helicobacter pylori Infection on hMSH2 and P53 Proteins in Gastric Carcinogenesis PDF
Kai Fan, Jianmei Ma, Zhaohui Wang, Min Liu, Mei Li, Shen Lue, Lina Liu, Guowang Xu 791-795
Maintenance Chemotherapy of Stage Ⅲ Epithelial Ovarian Carcinoma-Focusing on Individualized Maintenance Chemotherapy PDF
Xiaodong Zhao, Yi Zhang, Qiao Zhang 796-799
Evaluation of 118 Thyroid Cancer Patients Who Underwent a Re-operation after Local Resection PDF
Jianping Hang, Dong Meng, Liqi Li 800-804
Relationship between Gene Expression of bFGF and Prolifercrtive Activity in Meningioma PDF
Zhongqiu Luo, Jinhuan Wang, Peiyu Pu, Xinnu Xu, Youping Zhang, Hongsheng Liu, Ping Liu, Jianbing Qi, Mu Li 805-809
The Quality of Life of Gastric Cancer Patients with and without Duodenal Passage Reconstructions after Total Gastrectomy PDF
Dongsheng Li, Huimian Xu 810-814
Analysis of the Thyroid Carcinoma Incidence in Tianjin Over a Recent Twenty-Year Period PDF
Biyun Qian, Kexin Chen, Min He, Shufen Dong, Haixin Li, Fengju Song 815-819
“Three-Grade Criteria” of Radical Resection for Primary Liver Cancer PDF
Zengchen Ma, Liwen Huang, Zhaoyou Tang, Xinda Zhou, Zhiying Lin, Lunxiu Qin, Qinghai Ye, Huichuan Sun, Zhiquan Wu, Jia Fan, Zhenggang Ren, Jinglin Xia 820-823
Surgical Treatment and Prognosis of Synchronous Double Primary Lung Cancer: a Report of 31 Cases PDF
Feiyue Feng, Dechao Zhang, Xiangyang Liu, Yonggang Wang, Yousheng Mao 824-828

Review

Clinical Review of Iressa for the Treatment of NSCLC PDF
Gang Cheng 829-833


OUR FRIENDS