Vol 2, No 6

December 2005

Table of Contents

Mixed Medullary-follicular Thyroid Carcinoma: Report of a Case and Review of the Literarture PDF
Xiangtao Ma, Liwei Yu, Jing Fu, Shan Wang, Ruyu Du, Zhirong Cui 907-909
Malignant Hemangioendothelioma of the Liver: a Case Report PDF
Jianjun Lin, Changnan Jin, Yisheng Zhong 910-912

Original Article

Apoptosis Induced by Photodynamic Therapy with Benzoporphyrin Derivative Monoacid Ring A and Exploration of its Potential Mechanism in Bladder Cancer Cells PDF
Chuanshan Xu, Shiming Wu, Zhigang Wang, Lehua Yu, Qing Yang, Xiabo Zeng 837-841
Cryoablation Combined with TACE for Treating Large Hepatocellular Carcinoma: Tumor Load and Cellular Immunity PDF
Haipeng Yu, Lanlan Yang, Zhi Guo, Wenge Xin, Fang Liu, Xiuying Guo, Baoguo Li 842-848
Transrectal Ultrasound-guided Systematic 13-Core Prostate Biopsy to Diagnose Prostate Carcinoma PDF
Liuping Yang, Junhong Deng, Hong Zhong, Jianbo Hu, Hongai Wei, Liangsheng Wang 849-851
Expression of Tyrosine-kinase Receptors and Neurotrophins in Human Neuroblastomas PDF
Daojian Rong, Haicle Gao, Jinhua Zhang, Xinyuan Li, Xu Li, Jihong Zhang 852-855
Is the BI-RADS Categorization Valuable for Nonpalpable Breast Lesions in Chinese Women? PDF
Zhongzhao Wang, Baoning Zhang, Jing Li, Liming Jiang 856-860
An Investigation of the Potential Malignant Characteristics of Endometriosis PDF
Chengxin Wang, Hongyan Zhou, Xiaonan You, Xiji Shu, Yan Li, Xiaoling Zhao 861-865
The Mechanism of Cisplatin-induced Apoptosis in HeLa Cells PDF
Youqing Liu, Hui Xing, Xiaobing Han, Xiaoyan Shi, Fengqi Liang, Gang Chen, Ding Ma 866-869
Clnical Study of the Treatment of Patients with a Metastatic Spinal Tumor by Percutaneous Vertebroplasty under the Guidance of DSA PDF
Zuozhang Yang, Jianbo Xu, Congguo Jin, Pengiie Liu, Tao Yuan, Baosheng Qian, Jinyu Zhang, Wengzhong Li, Jianlin Li, Yanbin Xiao, Ming Peng, Yu Li, Li Luan 870-875
Risk Factors of Gastric Cancer in Wuwei City- an Endemic Region of Gastric Cancer PDF
Denghai Mi, Haozeng Luo, Jilin Yi, Tianzhong Jing, Qing Xu, Wangsheng Yang, Guoquan Yang, Shuzhen Wang, Gonghan Liu, Chengyu Su 876-880
Gastrointestinal Stromal Tumors in the Rectum PDF
Hongwei Lin, Yongfu Shao, Dongkui Xu, Dongbing Zhao, Haizeng Zhang, Tiecheng Wu 881-887
The Expression and Significance of KAl1 and Ki67 in Bladder Transitional Cell Carcinoma PDF
Ranlu Liu, Yong Xu, Jiwu Chang 888-893

Review

Role for CD40L in the Therapy of Human Cancer PDF
Feng Wei, Xiubao Ren, Xishan Hao 894-898
The Development of a Correlation between Lung Cancer Antigen Expression and CT Imanging PDF
Yiping Zhao, Bailu Liu 899-902
Application of Proteomics to the Study of Hepatocellular Carcinoma and Some Related Diseases PDF
Yueguo Li, Xin Geng, Weiming Zhang 903-906


OUR FRIENDS