Vol 3, No 5

October 2006

Table of Contents

Prostate Mucinous Adenocarcinoma with Signet Ring Cells: a Case Report and Literature Review PDF
Yi Wang, Guang Sun, Jiangang Pan, Jiwu Chang, Shumin Zhang, Tao Li, Binghuang Ren 379-380

Review

Radiotherapy for Carcinoma of the Esophagus: Progress of Treatment and Research in China PDF
Jie Jiang, Zefen Xiao, Weibo Yin 305-314

Original Article

A Study of Molecular Resection Margins for Esophageal Squamous Cell Carcinoma Using Large Pathologic Sections PDF
Guowei Ma, Xu Zhang, Junye Wang, Qiuliang Wu, Hao Long, Peng Lin, Jianhua Fu, Richard Malthaner, Meiqing Zhao, Lanjun Zhang, Zhesheng Wen, Tiehua Rong 315-321
High Expression of the RECK Gene in Breast Cancer Cells is Related to Low Invasive Capacity PDF
Tao Sun, Daqing Jiang, Jinming Li, Dongyun Han, Zhiguo Song 322-325
Attenuation of Telomerase Activity by siRNA Targeted Telomerase RNA Leads to Apoptosis and Inhibition of Proliferation in Human Renal Carcinoma Cells PDF
Rumin Wen, Junjie Liu, Wang Li, Wenfa Yang, Lijun Mao, Junnian Zheng 326-331
The Significance and Correlation of SODD and Bcl-2 Protein Expression in Acute Leukemia of Children PDF
Hongfang Tao, Qun Hu, Liuqing Zhang, Aiguo Liu, Shuangyou Liu, Ying Hu 332-336
Clinical Report on Californium-252 Neutron Intraluminal Brachylherapy Combined with External Irradiation for Cervical Carcinoma Treatment PDF
Huanyu Zhao, Keming Wang, Jian Sun, Xin Geng, Weiming Zhang 337-342
Expression of Inducible Nitric Oxide Synthase, p53 and Bcl-2 in Gastric Precancerous and Cancerous Lesions: Correlation with Clinical Features PDF
Tao Cui, Zu'an Zhu, Ying Liu, Qingyan Kong, Sujuan Fei 343-348
The Analysis of High-Risk Molecular Markers for Cervical Cancer Patients under Thirty-Five PDF
Yi Luo, Jian Wang, Changyin Zhao 349-353
Clinical Characteristics and Prognostic Analysis of 107 Patients with Bronchioloalveolar Carcinoma PDF
Dongsheng Yue, Changli Wang, Zhenfa Zhang, Zhongli Zhan 354-358
The Effect of Survivin siRNA on Apoptosis, Proliferation and Invasion by a Colon Carcinoma Cell Line PDF
Jingdong He, Kangqun Yang, Zhenshu Zhang, Yiyang Zhang, Xiaofei Chen, Rong Wu 359-363
Relationship between Expression of the Human Alpha-Fetoprotein Gene and DNA Methylation Status of the Promoter Region PDF
Lijun Chen, Wei Wang, Qiuyue Jin, Ruimin Wang, Wenliang Hu 364-369
Mucin-Producing Urothelial-Type Adenocarcinoma of the Prostate (a Case Report and Review of the Literature) PDF
Haitao Niu, Guang Sun, Jiwu Chang, Yibing Zhang 370-372
The Diagnosis and Differential Diagnosis of Umteral Fibroepithelial Polyps PDF
Wanru Geng, Ning Li, Qi Yu, Huiqin Zhou, Hongmin Xu 373-375
Malignant Proliferating Trichilemmal Tumor in the Right Post Auricular Region PDF
Lihong Cao, Huifang Zhou, Hua Chen 376-378


OUR FRIENDS