Vol 4, No 4

August 2007

Table of Contents

Airway Obstruction Caused by Neck Teratoma in an Infant: Case Report and Literature Review PDF
Chunquan CAI, Jizhong WANG, Hui FENG 282-284
Clinicopathological Analysis of a Primary and Solitary Brain Plasmacytoma: Case Report with an Encephalocoele PDF
Chunhui LI, Xiaoping JIN, Xingbin SHEN 285-287
Kaposiform Hemangioendothelioma: Case Report and Literature Review PDF
Gang ZHOU, Shuhua YANG, Xiu NIE, Jingyuan DU, Jin LI, Jianxiang LIU, Renhao ZE, Yu HE 288-292
A Case Report of Multiple Aneurysmal Bone Cysts PDF
Nengbin HE, Yang DONG, Kun BAO, Zhongmin SHI, Chunlin ZHANG 293-294
A Case Report of Aggressive Angiomyxoma of the Vagina PDF
Shengrong LING, Ya ZHANG, Chunjian YI 295-296
A Case Report of Left-Sided Headache with Rhinocleisis PDF
Hailing HOU, Zhiyong YUAN, Ping WANG, Li ZHU 297-300
A Case Report on Pulmonary Chemodectoma PDF
Peng GAO 301-302

Review

Development of the Relationship between Angiogenesis and Tumor Dormancy PDF
Yu ZHANG, Guowei CHE 277-281

Original Article

Down-Regulation of CXCR4 Expression by siRNA Inhibits Invasive Ability of Breast Cancer Cells PDF
Lin ZHANG, Rui WANG, Yurong SHI, Yi YANG, Xiyin WEI, Zhi YAO, Ruifang NIU 231-236
Clinicopathological Characteristics as Predictive Factrs for Lymph Node Metastasis in Submucosal Gastric Cancer PDF
Caigang LIU, Ping LU, Yang LU, Lua LI, Ruishan ZHANG, Huimian XU, Shubao WANG, Junqing CHEN 237-240
Clinical Pathological Analysis of Synovial Sarcoma PDF
Ling YANG, Bogen SONG, Zhongjie LIN, Weiming ZHANG, Qinhe FAN 246-249
Microsurgical Treatment of Meningiomas Invading the Sagittal or Transverse Sinuses PDF
Peng WANG, Peng LI, Chunhua SHE, Yingzhe PIAO, Xiaoguang WANG, Wenliang LI 250-254
Studies on In Vitro Slow-Release Characteristics and Anticancer Effect of 5-Fluorouracil-Loaded ImmunoNanoparticles PDF
Kaihong HUANG, Jianhua LIU, Lingyun WANG, Zhaohua ZHU, Qikui CHEN, Jun MIN, Rufu CHEN 255-258
Expression of E2F-1, Rb and ER in Peripheral Papilloma and Ductal Carcinoma in Situ of the Breast and its Significance PDF
Yun NIU, Yuxia GAO, Xue YANG, Yu LI, Yong YU, Ajuan LU 259-263
Rituximab in Combination with CHOP, an Effective and Well-tolerated Salvage Regimen for Diffuse Large B-Cell Lymphoma PDF
Yong GUAN, Zhenxia LU, Butong SUN, Lintao BI, Pengyu ZHANG 264-267
Diagnostic Value of CT Colonography in Colorectal Carcinoma PDF
Bohan XIAO, Zhaoxiang YE, Peifang LIU, Jianyu XIAO 268-272
Expression of Coxsackie and Adenovirurus Receptor and its Significance in Human Lung Cancer PDF
Qian WANG, Zhongli ZHAN, Yi PAN, Junwen LI 273-276


OUR FRIENDS