Vol 4, No 3

June 2007

Table of Contents

Phosphatase of Regenerating Liver and Its Association with Tumors PDF
Yuqiong LIU, Huixiang LI 216-222
Bladder Paraganglioma with a Calculus:A Case Report PDF
Jian WANG, Hong WU, Zhou WU, Jianjun LIU 223-225
Prostatic Foamy Adenocarcinoma:A Case Report. PDF
Ming HAN, Yangru ZONG, Renjie GONG, Jing QIU, Zhibin LIU, Boyong HU, Bing YAO 226-230

Original Article

Role of TGF-β1 and its Receptors in Breast Carcinogenesis: Evaluation of Gene Expression Patterns and Clinical Implications PDF
Weijing WANG, Aesun SHIN, Qiuyin CAI, Zefang REN, Xiao-Ou SHU, Yutang GAO, Harold I.Moses, Wei LU, Wei ZHENG 153-159
Influence of the Number of Lymph Nodes Examined on the Prognosis of Patients with Dukes’ B and C Colorectal Carcinoma PDF
Xinyu BI, Jianqiang CAI, Jianjun ZHAO, Yongfu SHAO, Ping ZHAO 160-165
Diagnosis and Surgical Treatment of 105 Cases with a Tumor of the Chest Wall PDF
Qiming XU, Naikang ZHOU, Ying LIU, Chengxiu YANG 166-171
Multi-Analysis of Non-Thyrogenous Masses of the Neck PDF
Yong LI, Ming GAO, Yang YU, Yigong LI, Yan ZHANG, Xiaolong LI 172-178
Clinical Significance of Lymph Node Sampling in Endometrial Carcinoma PDF
Ping BAI, Min CHENG, Shumin LI, Wenhua ZHANG, Ying MA 179-184
Traumatic Neuromas in Breast Cancer Patients after Mastectomy PDF
Xin WANG, Xuchen CAO, Liansheng NING 185-188
Treatment of Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Using CT in Combination with a PET Examination to Minimize the Clinical Target Volume of the Mediastinum PDF
Yusheng SHI, Xiaogang DENG, Longhua CHEN 189-194
Retrospective Study of Castleman’s Disease:A Report of Fourteen Cases and Review of the Literature
Waiyi ZOU, Huixia LAN, Chang SU, Yunxian CHEN, Juan LI, Shankai LUO 195-200
Evaluation of the Curative Effect of External Beam Radiotherapy and Brachytherapy for Tongue Carcinoma PDF
Ping WANG, Qingsong PANG 201-204
Studies of Selective Arterial Perfusion plus Chemoembolization on Hepatic Metastasis from Rectal Cancer PDF
Shiliang TU, Jianhua YUAN, Gaoli DENG, Tingyang HU, Quanjin DONG 205-209
Investigation of the Relationship between the Intra cellular Ca2+Levels and Caspases-3 and 8 Expression in Rat Mammary Gland Carcinoma Undergoing Apoptosis PDF
Hui SUN, Jing ZHANG, Zhongli ZHAN, Baocun SUN, Xishan HAO 210-215


OUR FRIENDS