Vol 4, No 6

December 2007

Table of Contents

Solid Pseudopapillary Tumor of the Pancreas: a Case Report PDF
Hongqun ZHENG, Qifan ZHANG, Beiqiu HAN, Lingyu SUN, Siming WANG, Yan LIU, Ming LIU 442-444
Hepatoid Carcinoma of the Pancreas: a Case Report PDF
Yijie ZHANG, Ping ZHOU, Yan SUN 445-447
Malignant Myofibroblastoma of the Bladder: a Case Report PDF
Xiaoyun WANG 448-449
Mast Cellular-Type Stage-III Glioblastoma: a Case Report PDF
Yanming LEI, Haixia LI 450-451

Practice Guideline

Multiple Gliomas PDF
Zhaohui LI, Yu TIAN, Guozhang HU, Xin YU 379-383

Review

The Dilemma of Target Delineation with PET/CT in Radiotherapy Planning for Malignant Tumors PDF
Suyu ZHU, Bingqiang HU 428-432
Feasibility Evaluation for Selection of Neoadjuvant Chemotherapy before Cytoreduction of Advanced Ovarian Carcinoma PDF
Wenying ZHANG, Yuezhen XUE 433-437
Adenocarcinoma of the Esophagogastric Junction: a New Topic for the Tumor Registry PDF
Zhifeng CHEN, Jun HOU, Yutong HE, Shijie WANG 438-441

Original Article

Expression of TGF-β1, Snail, E-cadherin and N-cadherin in Gastric Cancer and Its Significance PDF
Yingfeng ZHU, Jifeng WU, Wei MA, Hong ZHANG, Daobin WANG 384-389
Experimental Study of Ultrasound on MDR in a Human Tumor in Vivo PDF
Baojin ZHAI, Liming CHEN, Yumian GUO, Zhihong WANG, Feng WU 390-396
Oxaliplatin, Fluorouracil and Leucovorin (FOLFOX) as First-line Chemotherapy for Metastatic or Recurrent Colorectal Cancer Patients PDF
Bing HAN, Ruihua XU, Yanxia SHI, Huiyan LUO, Xiaojuan XIANG, Yuhong LI, Li ZHANG, Tongyu LIN, Youjian HE 397-400
Clonal Analysis of Peripheral Papilloma and Cancerous Cells of the Breast PDF
Qi YU, Yun NIU, Yong YU, Xiumin DING, Yurong SHI 401-404
Atypical Endometriosis: a Clinicopathologic Study of 163 Cases
Donghui GUO, Shujie PANG, Yan SHEN 405-410
Three-Dimensional Conformal Radiotherapy for Rectal Cancer and the Changes in Cancer Multi-biomarkers PDF
Rui WEI, Yangde ZHANG, Jiantai HE, Liangfang SHEN, Jidong HONG, Haijun WU 411-415
Studies on the Relationship between Neuroendocrine Cellular Differentiation in Gastric Cancers and Post-operative Survival Time PDF
Song HE, Qiao YAN, Xudong CHEN, Jianbing ZHANG, Xiaoyun LU, Hongjia PAN, Li CHEN 416-419
Effect of Intermittent Androgen Blockade on the Quality of Life of Patients with Advanced Prostate Carcinoma PDF
Wei CHEN, Zhexian DENG, Zhixian YU, Fangyi ZHANG, Shengye CHEN, Yeping LI, Xiuling WU, Zhiliang WENG 420-423
Study on Treating Glioblastoma with 125I Seed Implantation during Operations PDF
Yingzi LIU, Jianfeng LI, Xuexin ZHANG, Lei ZHANG, Penghui XING 424-427


OUR FRIENDS