Vol 5, No 1

February 2008

Table of Contents

Rhabdoid Meningioma in a Child: Report of a Case and Literatures Review PDF
Chunquan CAI, Qingjiang ZHANG, Changhong SHEN, Weidong YANG, Xiaoli HU, Chunxiang WANG, Xiao MA, Zhibin HOU 67-71
Local Recurrence of Low-Grade Myofibroblastic Sarcoma of the Chest Wall: Report of a Case and Literatures Review PDF
Jie WU, Qixun CHEN, Huinen ZHU 72-78

Review

Application of Meta-Analysis in Evidence-Based Oncology PDF
Xiaoping LIN, Qingsheng WANG 1-9

Original Article

Effects of Promoter Region 5’CpG Island Demethylation on the Biological Behavior of Human Colorectal Cancer RKO Cells in Vitro PDF
Xiaoming FANG, Shu ZHENG, Chaohui JIANG, Jiaping PENG, Lifeng SUN, Xudong FANG, Ning YAO 10-15
The Immuno-fluorescence Quantity Analysis of α-Tubulin and γ-Tubulin Protein in Precancerous Lesion and Carcinoma of the Breast and Its Significance PDF
Yun NIU, Tongwen ZHANG, Ying WANG, Li WEI, Xiyin WEI, Ruifang NIU 16-21
Studies on the Mechanism of Arsenic Trioxide-Induced Apoptosis in HepG Cells PDF
Hangyu LI, Jingni HE, Peixin JU, Xinping ZHONG, Jingang LIU 22-25
The Expression of RECK mRNA and Protein in Esophageal Squamous Cell Carcinoma and Its Clinical Significance PDF
Shenglei LI, Zongwen LIU, Qiumin ZHAO, Jinxia YU, Zhihua ZHAO, Dongling GAO, Xia PANG, Kuisheng CHEN, Yunhan ZHANG 26-29
Transfection of the Human Sodium/Iodide Symporter (NIS) Gene with Liposomes and the Expression of the NIS Protein in Human Lung A549 Cancer Cells PDF
Yu YAN, Hongfei ZHANG, Yudong ZHANG, Xiaotian WANG 30-34
Down-regulation of Wnt Antagonist, SFRP1 in Colorectal Tumorigenesis PDF
Zhi XIN, Leina SUN, Zhongli ZHAN, Baocun SUN, Yi YANG 35-39
The Clinical Pathologic Analysis of Radiotherapy for Cutaneous B-cell Lymphoma PDF
Xiaowei WANG, Lagrange JL, Liangming ZHANG 40-43
The Establishment and Characterization of a Continuous Cell Line of Mouse Cervical Carcinoma PDF
Bei GU, Hailiang FENG, Jihong DONG, Hong ZHANG, Xiaocui BIAN, Yuqin LIU 44-48
Clinical Studies on Primary Central Nervous System Lymphoma: A Report of 31 Cases PDF
Lei ZHANG, Xuexin ZHANG, Yingzi LIU, Penghui XING, Jianfeng LI, Haiying LIU 49-52
Expression of HMGB1 Protein in Human Cervical Squamous Epithelium Carcinoma PDF
Xin FU, Xiaoqin DU, Quan HAO 53-57
Clinical Effect of Biafine in Preventing and Treating Radioactive Skin Destruction of Nasopharyngeal Carcinoma Patients Caused by Concurrent Intensity- Modulated Radiotherapy and Chemotherapy PDF
Ruozheng WANG, Fuer WU, Duoming WANG, Kai LIU 58-63
Clinical Application of Exclusive Right-Thoracic Approach in Surgery with or without Laparotomy for Mid-Upper Esophageal Cancer PDF
Juwei MU, Fang LU, Jian LI, Guiyu CHENG, Kelin SUN, Rugang ZHANG, Jie HE 64-66


OUR FRIENDS