Vol 5, No 2

April 2008

Table of Contents

Spontaneous Tumor Lysis Syndrome and Secondary Thrombotic Thrombocytopenic Purpura in Early Stage Colorectal Cancer PDF
Saad Usmani, Joel Appel, Zainab Shahid, Husain Saleh 150-153
A Case of Benign Metastasizing Leiomyoma: Pathobiological Behavior Showing A Low-grade Malignant Potential PDF
Huachuan ZHENG, Tsuneyama Koichi, Takano Yasuo 154-156

Review

Current Research on Consolidation Therapy and Follow-up Health Care in Advanced Non-small Cell Lung Cancer Patients PDF
Runbo ZHONG, Baohui HAN, Bo JIN 146-149

Original Article

Side Effects during Treatment of Advanced Gastric Carcinoma by Chemotherapy Combined with CIK-cell Transfusion in Elderly People PDF
Jingting JIANG, Changping WU, Liangrong SHI, Ning XU, Haifeng DENG, Mingyang LU, Mei JI, Yibei ZHU, Xueguang ZHANG 79-82
The Significance of CXCR4 Expression for the Prediction of Lymph Node Metastasis in Breast Cancer Patients PDF
Yongxing DING, Chenghua LI, Qingling YANG, Changjie CHEN, Zenong CHENG 83-86
Clinicopathological Significance of E-cadherin and PCNA Expression in Hunman Non-small Cell Lung Cancer PDF
Jianwei MA, Kai FAN, Yanli ZHANG, Dawei SONG, Jianmei MA 87-92
Multimarker Detection of MAGE-1, MAGE-3 and AFP mRNAs by a Real-time Quantitative PCR Assay: a Possible Predictor of Hematogenous Micrometastasis of Hepatocellular Carcinoma PDF
Yuqing ZHANG, Qiang LI, Ning LIU, Tianqiang SONG, Rende GUO, Lingxin MENG, Xishan HAO 93-98
Detection of Homozygous Deletions and Mutations in the CDKN2A Gene in Hydatidiform Moles PDF
Jing WANG, Shuying WU, Ying GU, Yan ZHU, Xiaowei ZHANG 99-102
Significance of β -tubulin Expression in Breast Premalignant Lesions and Carcinomas PDF
Yuxia GAO, Yun NIU, Xiumin DING, Yong YU 103-107
Influence of the Calmodulin Antagonist EBB on Cyclin B1 and Cdc2-p34 in Human Drug-resistant Breast Cancer MCF-7/ADR Cells PDF
Xu SHI, Yanhong CHENG, Linglin ZOU, Dongsheng XIONG, Yuan ZHOU, Ming YANG, Dongmei FAN, Xiaohua DAI, Chunzheng YANG, Huifang ZHU 108-112
Effects of Geldanamycin on Expression of Bcl-2 in Human Cervical Cancer HeLa Cells PDF
Xue DU, Ruoran MI, Quanxin QU, Ye QU, Tianfu YUE 113-117
Study of Bcl-2 siRNA Enhancement of Sensitivity of HL-60 Cells to All Trans Retinoic Acid PDF
Haiyan HU, Yuan ZHANG, Dongmei HE 118-121
Clinicopathological Analysis as Predictive Factors for Recurrence in Early Gastric Cancer PDF
Hua LI, Ping LU, Caigang LIU, Huimian XU, Shubao WANG, Junqing CHEN 122-124
Detection of Recurrent Cervical Cancer by Whole-body FDG PET Scans PDF
Jiaxin YANG, Jinhui WANG, Zhaohui ZHU, Keng SHEN, Bocheng WANG 125-127
In Vivo Selection of Phage Sequences and Characterization of Peptide-speci fi c Binding to Breast Cancer Cells PDF
Rui WANG, Lin ZHANG, Hongkai ZHANG, Xiyin WEI, Yi YANG, Shiwu ZHANG, Jing WU, Min WU, Youjia CAO, Ruifang NIU 128-131
Detection of hTERT mRNA, CEA, CA19-9 in Pleural Effusion and Its Clinical Significance PDF
Niangui ZHAO, Xiaoqun YE, Weilan YANG, Yeqing ZOU, Chunsong YAN 132-135
Analysis of Clinicopathologic Features of Esophageal Carcinoma Patients Undergoing Surgeryʵa Report of 4,329 Cases PDF
Wei LIU, Xishan HAO, Ying JIN, Haixin LI, Linan SONG, Shijie WANG, Peizhong WANG, Yong CHEN, Qian FAN, Liyun GUAN, Yumin PING, Xianli MENG, Rui WANG, Junfeng LIU, Xiaoling WANG 136-140
Analysis of the Relationship between Expressions of TF and MMP-9 and Prognosis of Breast Cancer Patients PDF
Jianxin ZHAO, Zengmao LIN, Hongwei YAO, Yuanlian WAN 141-145


OUR FRIENDS