Vol 5, No 3

June 2008

Table of Contents

Breast Carcinoma Associated with Poland’s Syndrome: One Case Report and Literatures Review PDF
Xin WANG, Liansheng NING 223-225
Clinical Significance of a Rise in AFP in Lung Adenocarcinoma Patients with Liver Metastasis: One Case Report and Literatures Review PDF
Yue'an CAO, Nanzhan LONG, Chaosheng PENG, Ping LU, Jing XIA, Wei WANG, Wenxiu XIE 226-228
Primary Renal Angiosarcoma: One Case Report and Literatures Review PDF
Yanhua XUAN 229-230

Review

Advance in the Studies on Small Cell Neuroendocrine Carcinoma of the Paranasal Sinuses PDF
Changsheng CONG, Yonghua YU, Shuanghu YUAN, Dongwei GAO 219-222
Comparison of Traditional Chinese Medicine with Western Medicine Cancer Therapy PDF
Linlin GAO, Xiongzhi WU 231-234

Original Article

Association of the p73 Gene G4C14-to-A4T14 Polymorphism with Increased Gastric Cancer Risk in a Northwestern Chinese Population PDF
Weihua ZHANG, Xudong WANG, Xiaodong XIE, Fengxia GUO, Rong YANG, Yuhua LIU, Shijian XU, Yajun YANG 157-160
Correlation between Expression of P38 MAPK-Signaling and uPA in Breast Cancer PDF
Yanchun HAN, Luying LIU, Dongxia YAN, Guihua WANG 161-164
In Vitro Study of Ultrasound on Multidrug Resistance in MDR Human Hepatoma HepG2 Cells PDF
Qiujun QI, Baojin ZHAI, Yumian GUO, Zhihong WANG, Feng WU 165-171
HRCT Scans of Peripheral Non-Small Cell Lung Cancers and their Relationship with Cyclin D1 Expression: a Longitudinal Study PDF
Shuhua MA, Linfa WU, Xiaomao XU, Hongbo LE, Xiaoling CHENG, Huihong ZHANG, Zhengyu SUN, Zhaoxin WANG, Min WU, Wei MEI, Zhiguo HU, Yugang LI 172-178
The Inhibitory Effect of Endostatin and Doxycycline Administration on B16 Melanoma Angiogenesis and Cellular Proliferation PDF
Lisha QI, Shiwu ZHANG, Danfang ZHANG, Xiaojin YIN, Sen WANG, Baochun SUN 179-182
The Efficacy of High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) in Advanced Pancreatic Cancer PDF
Bo XIE, Jiajun LING, Weiming ZHANG, Xueqin HUANG, Jihua ZHEN, Yanzhe HUANG 183-186
Relationship between the Expression of NF-kappa B and Apoptosis in Non-Small Cell Lung Cancer PDF
Jianqun MA, Zhenfa ZHANG, Shidong XU 187-190
Clinical Research of a Modi fi ed Midfacial Degloving in a Maxillectomy (with a Report of a Typical Case) PDF
Yuanqing ZHAO, Jialiang GUO, Yongtuan LI 191-194
Analysis of Clinical Manifestations and Prognosis of 92 Cases with Non-Hodgkin's Lymphoma PDF
Xianlin DUAN, Ming JIANG 195-199
A Serum Biomarker Model to Diagnose Pancreatic Cancer Using Proteomic Fingerprint Technology PDF
Chunlin GE, Ning MA, Dianbo YAO, Fengming LUAN, Chaojun HU, Yongzhe LI, Yongfeng LIU 200-205
Experimental Studies of the Therapeutic Effect of Gypsophila Oldhamiana Gypsogenin on Lewis Lung Cancer in Mice PDF
Guihong TIAN, Ling ZHOU, Ying ZHONG, Wan XU, Hong BAI, Lu LIU, Shuxiang CUI 206-210
Value of Fiberoptic Ductoscopy in Diagnosing and Treating Multiporous Nipple Discharge PDF
Lijin WANG, Shaoshi YANG, Baojiu XIE, Jie GAO, Jianqiu CHEN 211-214
Observation of the Curative Effect of Mabthera in Combination with the CHOP Regimen in Treating Invasive B-Cell Lymphoma: A Report of 45 Cases PDF
Yuerong SHUANG, Daqian YE, Jianxiang CHEN, Yaohua WU, Hui HUANG, Guanghua FAN 215-218


OUR FRIENDS