Vol 5, No 6

December 2008

Table of Contents

Preoperative Diagnosis of Solitary Fibrous Tumor of the Kidney with Percutaneous Fine Needle Biopsy and Management with Laparoscopic Partial Nephrectomy: One Case Report and Literatures Review PDF
Liaoyuan LI, Yadi HE, Xin GAO, Ming YANG, Haibin ZHANG, Yuanyuan XU, Wenfeng XU 453-455
Malignant Adenomyoepithelioma of the Vulva: One Case Report and Literatures Review PDF
Yan CHEN, Wenjing ZHANG, Xiaoling PAN, Xia LIU 456-458
Diaphyseal Chondroblastoma in the Tibia: One Case Report and Literatures Review PDF
Xiaojun MA, Yang DONG, Chunlin ZHANG, Bingfang ZENG, Jian DING 459-461
Misdiagnosis of Left Supraclavicular Lymph Node Metastasis of Prostate Carcinoma: One Case Report and Literatures Review PDF
Kuo YANG, Yong XU, Zhihong ZHANG, Xiaoguang ZHANG, Gang LIU 462-464
Spinal Monocytic Sarcoma Presenting as an Acute Cord Compression without Any Symptom of Leukemic Disease: One Case Report and Literatures Review PDF
Qiang YIN, Duo CHEN, Jianjun CHEN, Xiangtai WEI, Junhong GUAN 465-467

Original Article

Identification of Tumor Progression-Related Genes in Astrocytoma Cell Lines PDF
Yi ZENG, Zhong YANG, Chao YOU, Yangyun HAN 391-399
P2X7 Receptor Mediated Growth-Inhibitory Effect in KG1a Cell Line PDF
Xiujun ZHANG, Lijun MENG 400-406
Growth Inhibiton of Human Breast Cancer Cell Line MDA-MB-231 by Rosiglitazone through Activation of PPAR γ PDF
Tao ZHANG, Qian ZHANG, Daixiong CHEN, Jianxin JIANG, Qixin ZHOU 407-412
HER-2, P53 and Hormonal Receptors Protein Expression as Predictive Factors in Breast Cancer Prognosis PDF
Seyed Mohammad Rabiee Hashemi, Somayeh Rabiee Hashemi 413-417
Correlation and Significance of Midkine and Estrogen Receptor Beta Protein Expression in Non-Small Cell Lung Cancer PDF
Shihua ZHANG, Guangfeng ZHAO, Qingling WANG, Kaihua LU, Yayi HOU 418-423
Clinical Implications of HER-2 and P53 in Taxane-Based and Anthracycline-Based Neoadjuvant Chemotherapy in Breast Cancer PDF
Xiaolan WANG, Fan YAO, Nan LIU, Yunfei WU, Xinyu ZHENG, Jiguang LI, Caigang LIU, Xueshan QIU, Feng JIN 424-428
Relationship between Expression of CEA, E-cadherin and Liver Metastasis in Colorectal Cancer PDF
Ning LI, Xiaobing CHEN, Xiangbin WAN, Suxia LUO, Lili HAN, Mengqiang ZHOU, Dengwen YIN, Li ZHANG 429-432
Clinical Observation of FMD Regimen: Fludarabine,Mitoxantrone, Dexamethasone, in Treatment of Non-Hodgkin's Lymphoma PDF
Shuqing Lü, Jianmin WANG, Xianmin SONG, Li CHEN, Weiping ZHANG, Jun HOU, Xiaoqian XU, Chongmei HUANG, Jianmin YANG 433-436
Analysis of Lymph Node Metastases of 1,526 Cases with Thoracic Esophageal and Cardiac Carcinomas: A Random Sampling Report from the Fourth Hospital of Hebei Medical University from 1996 to 2004 PDF
Wei LIU, Xishan HAO, Yong CHEN, Haixin LI, Shijie WANG, Peizhong WANG, Ying JIN, Liyun GUAN, Qian FAN, Linan SONG, Yumin PING, Xianli MENG, Rui WANG, Junfeng LIU, Xiaoling WANG 437-442
Analysis of the Curative Effect of Preoperative Intra-Arterial Infusion Chemoembolization on Stage IB2-IIB Uterine Cervix Cancer PDF
Huashu LI, Fuxiang LIU, Guohe ZHOU, Zhaoxia MO 443-447
Correlation between Thymidylate Synthase Genotype and Susceptibility to Gastric Carcinoma PDF
Lei YANG, Mingbing XIAO, Runzhou NI, Qinghe TAN, Jinzhi WEI, Jianhong WANG, Bojian GE 448-452


OUR FRIENDS