Vol 7, No 4

August 2010

Table of Contents

Carcinoid of the Esophagus Concomitant with Adenocarcinoma of the Esophagus: One Case Report and Literature Review PDF
Chun-hui LI, Li-hui PAN, Bei-bei XU, De-li ZHANG, Xiao-ping JIN 271-273

Review

What is New in Supportive Care in Cancer? PDF
Qi WANG, Wen LI, Yong-chuan WANG 219-229

Original Article

Assessing Sexual Function amongst Hong Kong Chinese Patients with Gynecological Cancer: Translation and Validation of the Sexual Function-Vaginal Changes Questionnaire (SVQ) PDF
Ka-ming CHOW, Winnie K.W. SO, Carmen W.H. CHAN 230-233
Association of Interleukin-10 Gene Haplotype with Gastric Cancer in a Chinese Population PDF
Jing-yuan CUI, Hong MA, He WANG, Feng-bo SUN 234-239
Experimental Study on the Mechanism of Reversal of Leukemia Multidrug Resistance by Proteasome Inhibitor Bortezomib PDF
Ying-chun LI, Hui-han WANG, Hong-yu PAN, Ai-jun LIAO, Wei YANG, Zhuo-gang LIU, Xiao-bin WANG 240-245
Prognostic and Predictive Factors of Early Breast Cancer PDF
Zhong-jie CHEN, Mei-ying YAN, Hong-qing ZHUANG, Jian-lei HAO, Rui-ying LI, Zhi-yong YUAN, Ping WANG 246-252
Detection of Syndecan-1 and Heparanase-1 Genes in Esophageal Carcinoma by Quantitative RT-PCR PDF
Jun-li SI, Yu-qin QI, Jing-yuan CUI, Song-mei WANG, He WANG, Mei LU 253-258
Rehabilitation Effect of Systematic Exercise on Breast Cancer Patients after Adjuvant Chemotherapy PDF
Wan-min QIANG, Feng-qi DONG, Ling Yan, Yu-hong CHEN, Lei TANG, Yong-qin JIANG 259-264
Empirical Study on Chemotherapeutic Susceptibility of SP Cells in Human Pulmonary Adenocarcinoma Cell Line A549 in Vitro PDF
Tong XIE, Li LI, De-seng LIU, Nai-quan MAO, Dan-rong LI, Chuan-tian ZUO, Ding-ming HUANG 265-270


OUR FRIENDS