Vol 7, No 5

October 2010

Table of Contents

Multicentric Gliomas Misdiagnosed as Metastatic Tumors: One Case Report and Literature Review PDF
Peng WANG, Ming-can WU, Shi-jie CHEN, Yong YANG, Guang-rui ZHAO 317-321
Non-Classical Hodgkin’s Lymphoma Presenting As Cauda Equina Syndrome — a Rare presentation: One Case Report PDF
Pradipta Guha, Debasis Sarkar, Indranil Thakur, Partha Sardar, Sekhar Mukherjee, Sanjoy Kumar Chatterjee 322-325
Chronic Myelomonocytic Leukemia with t (3; 9) (p21; p13) as a Sole Abnormal Appearance: One Case Report PDF
Ji-hong ZHANG, Li-jun GUAN, Yun-xiu WANG, Ying-chun ZHENG, Nan ZHANG, Hai-xia TONG 326-329

Original Article

Effects on Proliferation and Migration of the Human Colon Carcinoma Cell Line SW620 by Silencing of Hepatocyte Growth Factor Expression PDF
Yi-tao JIA, Lei ZHANG, Yan LI, Ya-di WANG, Wei GUO, Lei CAO, Zhong-xin LI 277-283
Quantitative Real-Time Reverse Transcription-PCR Assay for the Expression of Tob mRNA in Human Colorectal Cancer PDF
Dian-chao WU 284-288
Endoscopic Mucosal Resection of Mucosal Neoplasm Located on the Duodenal Bulb through Endoscope Retroflexion PDF
Hua LI, Qiang LI, De-jun ZHOU, Jian-zhang HU, Guo-qing ZHANG, Feng-ling LI 289-293
Detection of Mycoplasma Hyorhinis Infection in Ovarian Cancer with in situ Hybridization and Immunohistochemistry PDF
Hua YANG, Jian-zhi ZHANG, Cheng-chao SHOU 294-298
Quantitative Detection of Screening for Cervical Lesions with ThinPrep Cytology Test PDF
Hong-xin ZHANG, Yi-min SONG, Su-hong LI, Yu-hui YIN, Dong-ling GAO, Kui-sheng CHEN 299-302
The Influence of Different Single Radiation Dose on Delayed Growth of Transplanted Tumor in Athymic Mouse PDF
Zhi-zhen WANG, Zhi-yong YUAN, Ping Wang 303-309
Application of Video-Assisted Thoracic Surgery in the Standard Operation for Lung Tumors PDF
Ju-wei MU, Ning LI, Fang LU, You-sheng MAO, Qi XUE, Shu-geng GAO, Jun ZHAO, Da-li WANG, Zhi-sham LI, Wen-dong LEI, Yu-shu GAO, Liang-ze ZHANG, Jin-feng HUANG, Kang SHAO, Kai SU, Kun YANG, Jian LI, Gui-yu CHENG, Ke-lin SUN, Jie HE 310-316


OUR FRIENDS